Kościół w KoniecznieKościół w Koniecznie
Kościół w Koniecznie. Na pierwszym planie figura Matki Boskiej z 1904 r.
Konieczno (16 km, 24 min od Lasochowa) warto odwiedzić, aby obejrzeć kościół mapa, który swego czasu był przykładem fuszerki budowlanej. Zbudowany na miejscu dawnego, drewnianego koś­ciół­ka, miał wedle Katalogu Zabytków zostać wzniesiony w latach 1796-1812, a restaurowany na przełomie XIX i XX wieku. Od­mien­ną wersję zdarzeń rysuje Rawita-Witanowski, wedle któ­re­go arcybiskup Antoni Ostrowski Grzymalita rozpoczął własnym sump­tem budowę świątyni w 1794 r., ale nagła śmierć unie­moż­li­wi­ła mu dokończenie prac. Jego następca, Michał Ks. Poniatowski, być może z braku funduszy, zmienił dotychczasowe plany i znacz­nie ograniczył rozmach z jakim zaprojektowano budynek. „Przy­patrując się bacznie całości – pisze Rawita-Witanowski – nie­pro­por­cjo­nalnie szerokiej, znać że fundamenta założone były pod oka­za­łą świątynię i choć mury były już na wysokość okien, nie pod­nie­siono ich więcej, lecz starano się jakkolwiek zasklepić. Dla mniej­szego też kosztu, użyto do murów w miejsce cegły – miejscowego kamienia marglowego, a zamiast wapna – gliny, toteż trwałość jego była niedługa. (...) Oto już w 1818  r. za proboszcza Kuleszyńskiego, musiano rozebrać dwie wie­życz­ki frontowe ażeby ulżyć murom, które popękały. W roku 1837, za ks. Józefa Wrób­lew­skie­go zjechał budowniczy, a uznawszy grożące nie­bez­pie­czeń­stwem, gdyż szczy­to­wa ściana groziła zawaleniem, zamknąć kazał drzwi frontowe, a tylko bocznymi wolno było wchodzić do koś­cio­ła.” Brak pieniędzy na dokonanie gruntownego remontu uniemożliwił rozpoczęcie prac, i „dopiero gdy w r. 1853 cała frontowa ściana runęła” znalazły się fundusze na odbudowę. Prze­bu­dowany w latach 1900-1901, i – zdaniem R.-W. – prezentujący się „okazale”, kościół dziś nie grozi już zawaleniem.

Strona Konieczna: konieczno.cba.pl
spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia (jeśli nie zaznaczono inaczej) © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone
adres: Lasochów 39 | kontakt mailowy: